Tiek gatavotas vadlīnijas ES nozīmes aizsargājamo biotopu kopšanai
Thursday, 30 April 2015

Protekta "NAT-PROGRAMME" ietvaros tiek izstrādātas apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visiem ES nozīmes aizsargājamajiem biotopiem Latvijā. Šī derba mērķis ir sekmēt aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanu visās Natura 2000 teritorijās Latvijā.

Protekta "NAT-PROGRAMME" , kas tiek realizēts jau kopš 2012.gada decembra, eksperti ir mērķtiecīgi strādājuši, organizējot nozares ekspertu un administratīvo speciālistu sanāksmes, darba grupu tikšanās un seminārus. Šo sanāksmju mērķis bija apkopot aktuālo pētniecisko informāciju un pieredzi biotopu atjaunošanā un apsaimniekošanā. Uzkrātā informācija ir rezultējusies izstrādātās vadlīnijās sešām biotopu grupām: dabisko zālāju, aizsargājamo meža biotopu, saldūdeņu biotopu apsaimniekošanai, purvu ekosistēmu atjaunošanai, iežu atsegumu un jūras piekrastes biotopu aizsardzībai.

Šobrīd projekta darbs ir ievirzījies fāzē, kurā noris beidzamās ekspertu konsultācijas par nepieciešamajām izmaiņām publicējamajās vadlīnijās. Atsevišķu biotopu grupu vadlīnijas jau ir nodotas sabiedrības vērtējumam, bet visu vadlīniju projekti (darba versijas), vienkop, būs skatāmi maija sākumā NAT-PROGRAMME projekta mājaslapā sadaļā „Publikācijas un dokumenti”.

Projekta NAT-PROGRAMME mērķis ir izstrādāt un publicēt ne tikai apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas sešām biotopu grupām, bet arī Natura 2000 teritoriju nacionālo aizsardzības un apsaimniekošanas programmu. Latvijā regulāri tiek realizēti dažāda apjoma un ietekmes dabas aizsardzības projekti Natura 2000 teritorijās.

Lai nodrošinātu, ka projekti iespējami pilnīgi sasniedz mērķus, kas izvirzīti sugu un biotopu aizsardzībā, nepieciešams vienots, ekspertu novērtējumā balstīts skatījums par ieteicamajām darbībām Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu atjaunošanai, uzturēšanai un aizsardzībai. Projekta gaitā ir  novērtēts pašreizējais sugu un biotopu aizsardzības stāvoklis un tā atbilstība Natura 2000 teritoriju dabas vērtībām

Balstoties uz izvērtējumu tiek sastādīta nacionālas nozīmes programma, kas noteiks aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas un aizsardzības prioritātes un būs pamats turpmākai ES fondu finansējuma piesaistei.

Par  NAT-PROGRAMME Eiropas Komisijas LIFE+ programmas finansētais, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais projekts NAT-PROGRAMME ir uzsākts 2012. gada beigās, un turpināsies līdz 2017. gadam.

Projekta mērķi ir: izstrādāt un publicēt nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu, izstrādāt un publicēt apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām Natura 2000 teritorijās Latvijā un sabiedrības vides apziņas celšana. Uzzināt vairāk iespējams projektam veltītajā Dabas aizsadzības pārvaldes mājaslapas sadaļā .