Eiropā diskutē par mērķiem gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanai uz 2030.gadu
Wednesday, 10 September 2014

ImageEiropas Savienībā norit darbs pie politikas pasākumu kopuma gaisa piesārņojuma samazināšanai laikaposmam līdz 2030.gadam.

Eiropas Komisija (EK) ir izstrādājusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu jeb tā saucamo Valsts kopējo emisiju samazināšanas direktīvu vai, vēl īsāk- "jauno" Emisiju griestu direktīvu.Minētā direktīva izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Komisijas Tematiskās stratēģijas par gaisa piesārņojumu, kurā ir aprakstīti Eiropas Savienībā paredzamie pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai, ko plānots īstenot Eiropas Savienības līmenī.

Valsts kopējo emisiju samazināšanas direktīvas priekšlikumā valstīm tiek piedāvātas jaunas emisiju samazināšanas saistības sēra dioksīdam (SO2), slāpekļa oksīdiem (NOX), nemetāna gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (NMGOS), amonjakam (NH3), daļiņām PM2,5 un metānam (CH4) laika posmam no 2020. līdz 2030. gadam, un starpposma emisiju līmeņi 2025.gadam, kuri piemērojami tām pašām piesārņojošajām vielām. Emisiju samazināšanas saistības ir paredzēts noteikt relatīvās vienībās pret 2005.gada emisiju līmeni.

Līdz 2020.gadam spēkā būs Direktīvas 2001/81/EK regulējuma noteikto gaisu piesārņojošo vielu gada emisiju maksimums (griesti), kas noteikti sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem, nemetāna gaistošajiem organiskajiem savienojumiem un amonjakam.

Pašreiz ir uzsākta direktīvas projekta apspriešana Eiropas Padomes Vides darba grupā un Eiropas Parlamentā.

Lai sagatavotos diskusijām Eiropas Padomes darba grupā sakarā ar izvirzītiem emisiju samazināšanas mērķiem, Fizikālās enerģētikas institūts īsteno pētījuma projektu „Eiropas Komisijas izvirzīto mērķu par gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu uz 2030.gadu Latvijas emisiju aprēķināšanas pieņēmumu izvērtējums” ar Latvijas vides un aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta gaitā ir paredzēts:

 

- analītiski salīdzināt Latvijas gaisa piesārņojošo emisiju inventarizācijā par 2005. un 2010.gadu izmantoto aktivitāšu datus un emisiju faktorus un EK izmantoto mērķu aprēķināšanā izmantoto ieejas informāciju par Latviju;
- noteikt un pamatot galvenās atklātās atšķirības un sagatavot pamatojumu aktivitāšu datu un emisiju faktoru Latvijas vēsturisko emisiju par 2005.gadu precizēšanai EK uzdevumu izpildošajam pētniecības centram IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis);
- izveidot gaisu piesārņojošo emisiju prognozes Latvijai uz 2020. un 2030.gadu pa atsevišķām emisiju grupām (SO2, NOX, NMGOS, NH3 CH4 un PM2,5) un sektoriem (enerģētikas, transporta, rūpniecisko procesu, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošana);
- analītiski salīdzināt Latvijas izstrādāto prognožu galvenos pieņēmumus par aktivitāšu datiem un izmantojamiem emisiju faktoriem prognozēm 2020. un 2030.gadiem ar atbilstošajās IIASA prognozēs izmantoto ieejas informāciju. Noteikt galvenās atšķirības sektoros un identificēt šo atšķirību cēloņus.

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu