Eiropas padomē turpinās fluorēto siltumnīcefekta gāzu regulas apspriešana
Thursday, 12 September 2013

Eiropas Padomes kopš šā gada sākuma intensīvi strādā pie priekšlikuma Eiropas parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas faktiski vērsta uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietošanas izskaušanu.

Viens no jaunā regulējuma izstrādes mērķa pamatojumiem ir tas, ka šobrīd spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 842/2006 attiecībā uz noteiktām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm prasību ieviešana nodrošinātu vien daļēju fluorēto SEG gāzu emisiju samazināšanu, un ir nepieciešams regulu pārstrādāt , lai darbības jomu precizētu un arī  paplašinātu attiecībā uz vēl citiem pielietojumiem, kuros fluorētās SEG gāzes tiek izmantotas ievērojamos daudzumos.

Padome darbu Vides darba grupā Lietuvas prezidentūras vadībā atsāks septembra vidū un ir līdz gada beigām ir sagaidāms visai intensīvs darbs pie jaunās regulas projekta.

Latvijā par regulas projekta izstrādi atbildīgā institūcija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.