Bauskas novadā rekonstruēti ūdensapgādes tīkli
Tuesday, 05 February 2013

Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstība projekts, ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programma 2007.-2013.gadam.

Projekta īstenošanas laikā paredzēti šādi uzlabojumi Mūsas ciema ūdenssaimniecībā:

 • - rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 1 400m garumā;
  - izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) staciju ar jaudu 5m3/h;
  - rekonstruēt esošo artēzisko urbumu „Mālnieki”;
  - izbūvēt jaunus ūdensapgādes tīklus 250m garumā;
  - izbūvēt jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 25m3/dnn;
  - rekonstruēt kanalizācijas tīklus 200m garumā; izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus 1 010m garumā.
 • Saskaņā ar Gailīšu pagasta pārvaldes izplatīto informāciju, pēc projekta īstenošanas "vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums tiks nodrošināts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām". Tāpat, veicot esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi papildus 10 % iedzīvotāju (pašlaik pieslēgumu līmenis ir 65%, bet pēc projekta - 75% projekta teritorijas iedzīvotāju), kā rezultātā tiks novērsts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no izvedamo bedru un septiķu pārplūšanas.
 • Līdz ar to tiks samazināta piesārņojuma slodze Lielupes sateces baseinam. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā, savukārt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūve būtiski uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, būtiski samazinot dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī.
 • Projekta kopējās izmaksas projekta tiek plānotas Ls 374 000 apmērā, no kuriem 85% jeb aptuveni Ls 260 600 ir ERAF līdzfinansējums, ko pašvaldība saņems pēc veiksmīg projekta noslēguma, bet 15% (apmēram Ls 46 000)- pašvaldības līdzfinansējums.
 • Lai realizētu projektu, Vides investīciju fonds Bauskas novada domei izsniedzis aizdevumu Ls 274 997 LVL apmērā, kas tiks izmantots pašu līdzfinansējuma daļas segšanai un citiem izdevumiem projekta realizācijas sakarā.
 • 2012.gada 6.martā izsludinātā iepirkuma rezultātā 2012.gada 16.jūlijā noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā” ar SIA „BaltLine Globe”. Saskaņota tehniskā projekta izstrādes un iesniegšanas termiņš bija 2012.gada 30.novembris. Tehniskais projekts, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tiks saskaņots ar visiem zemju īpašniekiem, kurus skars minētais projekts, tai skaitā ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.
 • Papildu informāciju par projektu var iegūt Gailīšu pagasta pārvaldē, tālr. 63921947, mob.tālr. 26366835.