Skrundas novada Jaunmuižā notiek ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi
Wednesday, 18 April 2012

Šī gada 16. aprīlī SIA “Vides investīciju fonds” pieņēma lēmumu parakstīt līgumu ar Skrundas novada pašvaldības SIA "Skrundas komunālā saimniecība" par projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā" realizācijai nepieciešamo aizdevuma līdzekļu piešķiršanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Skrundas novada Jaunmuižā šobrīd dzīvo 274 iedzīvotāji, no kuriem centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami 230 (84%), bet centralizētās kanalizācijas pakalpojumi - 195 (71%) iedzīvotāju. Ūdensapgādes sistēmu nepieciešams rekonstruēt, jo ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir izbūvēti vēl 70.-tajos gados un ir sliktā stāvoklī. Projekta ietvaros plānota darba urbuma rekonstrukcija, jauna urbuma izbūve (1,8 l/s) un vecā rezerves urbuma tamponēšana, ūdensvada tīklu posmu rekonstrukcija (915 m), jaunu ūdensvada tīklu būvniecība (210 m), kā arī – dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve (Q=7,8 m3/h), 2 hidroforu (V=750 l) un dīzeļģeneratora (8 kW) uzstādīšana, kanalizācijas trašu rekonstrukcija (455 m) un jaunu posmu izbūve (705 m), kā arī jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (Q=6,5 l/s) un jaunu NAI uzstādīšana (Q=50 m3/dnn).

Projektā notiekošos būvdarbus veic SIA "Grobiņas SPMK", ar kuru konkursa rezultātā tika noslēgts līgums par šo darbu veikšanu 335 501,44 LVL (ar PVN) apmērā. Autoruzraudzību un būvuzraudzību veic SIA "Firma L4". Projektu plānots noslēgt š.g. decembrī. Realizējot projektu, Jaunmuižā tiks paplašinātas dzeramā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, nodrošinot 33 jaunu pieslēgumu iespējas dzeramajam ūdenim un 68 jaunu pieslēgumu iespējas centralizētajai kanalizācijai, kā arī - tiks nodrošināta normatīvo prasību izpilde dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas jomās un uzlabosies pakalpojuma sniegšanas kvalitāte.

Projekta kopējās izmaksas projekta pieteikumā tiek plānotas 391 604 LVL apmērā, no kuriem 275 093.66 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums un 48 545.94 LVL jeb 15% no attiecināmajām izmaksām - pašvaldības uzņēmuma līdzfinansējums. Pašvaldības uzņēmuma aizņēmums no Vides investīciju fonda 52 169 LVL apmērā tiks izmantots pašu līdzfinansējuma daļas segšanai un PVN priekšnodokļa apmaksai.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinajumi.lv

Kontaktpersonas:
    Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67 845 111,
    SIA "Skrundas komunālā saimniecība" Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga, tālr.  29 126 785