Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciemā sāksies ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi
Friday, 02 March 2012

2012. gada 10. februārī saņemta būvatļauja projekta „Bauskas novada Gailīšu pagasta Pāces ciema ūdenssaimniecības attīstība” būvdarbu uzsākšanai. Darbi tiks uzsākti 5. martā un tos paredzēts noslēgt š.g. septembrī. Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu projekta ieviešanas laikā, pašvaldība plāno izmantot SIA “Vides investīciju fonds” aizdevumu.

Projekta ietvaros plānots veikt esošā artēziskā urbuma un ūdensapgādes tīkla rekonstrukciju (1910 m), izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, veikt kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un kanalizācijas tīkla rekonstrukciju (780 m) un kanalizācijas tīkla paplašināšanu (1111 m), izbūvēt kanalizācijas spiedvadu (190 m) un jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Projektā paredzētos būvdarbus veiks SIA „Būvfirma Vītols”, būvuzraudzību nodrošinās SIA "Firma L4", tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi veica SIA „Profin”, bet tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību - SIA „Ē. Tilgalis un partneri” un SIA „AKC Būve”.

Projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Pāces ciemu un tā apkārtni, samazinās iedzīvotāju radīto ietekmi uz Īslīces upes ūdens kvalitāti un vidē novadītā piesārņojuma daudzumu, novērsīs potenciālos piesārņojuma avotus, pozitīvi ietekmēs vides un dabas aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu Gailīšu pagastā. Ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūves rezultātā būtiski uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, ūdensvada tīkla rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība būtiski uzlabos notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti.

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 334 468 LVL apjomā, no kuriem 284 298 LVL jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, bet pārējie līdzekļi 50 170 LVL apmērā - pašvaldības līdzfinansējuma daļa.

 Kontaktpersonas:
 Būvuzraugs Jānis Rikters, tālr. 29269003
 Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis, tālr. 26366835