Vides ministrija precizē kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi
Tuesday, 08 June 2010

8.jūnijā, Ministru kabinets akceptēja Vides ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”.

Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, noteikumu projektā precizēts, ka materiālus un informāciju par paredzēto darbību izvieto pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldē.

Noteikumu projektā precizēts, ka informatīvie ziņojumi par paredzēto darbību tiks sūtīti nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju.

Noteikumu projektā tika papildināts, ka veicot sākotnējo izvērtējumu jāņem vērā arī Dabas aizsardzības pārvaldei nodoto datu bāžu informāciju, t.i., īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kadastrs, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu mikroliegumi, īpaši aizsargājamie un retie koki, aizsargājamo augu sugu atradnes un Natura 2000 datu bāze.

Saskaņā ar strukturālajām izmaiņām, veikti grozījumi saistībā ar deleģētajiem uzdevumiem valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Dabas aizsardzības pārvaldei.