Vides ministrija precizē prasības darbībām ar biocīdiem
Tuesday, 30 March 2010

ImageŠī gada, 23. martā, MK sēdē tika akceptēts VM sagatavotais MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 „Prasības darbībām ar biocīdiem”.

Turpmāk atbildīgā institūcija, kas Latvijā reģistrē biocīdu, izsniedz lietošanas atļauju, pagaidu lietošanas atļauju un inventarizācijas numuru ir Valsts vides dienests. MK noteikumu projekts paredz kārtību, ka darbību veicējs, kurš vēlas ražot vai importēt biocīdu vai aktīvo vielu vēršas ar iesniegumu (iespējams arī elektroniskā formā) Valsts vides dienestā, kurš, pēc atzinuma saņemšanas no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, lemj par biocīda reģistrācijas numura, pagaidu reģistrācijas vai atļaujas piešķiršanu, kā arī veic biocīdu inventarizāciju.

Līdz šim MK noteikumu Nr.184 aktīvo vielu sarakstā ir iekļautas 12 aktīvās vielas un 1 zema riska aktīvā viela, savukārt pēc grozījumu pieņemšanas, šis saraksts būs papildināts ar 16 jaunām aktīvajām vielām. Nacionālās inventarizācijas numurs esošajām biocīdu aktīvajām vielām, kam nav pabeigts Kopienas riska novērtējums, tiks piemērots līdz 2014.gada 14.maijam. Noteikumu projekta pielikumā, kas attiecas uz aktīvo vielu sarakstu ir iekļautas tikai tās aktīvās vielas, kuras ir novērtētas Kopienas līmenī. Līdz ar to tirgū tiks laisti biocīdi, kuru ietekme uz cilvēku veselību un vidi ir izpētīta.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā, tie būs saistoši komersantiem, kuru darbības joma ietver biocīdu laišanu tirgū un izplatīšanu, kā arī lietotājiem, kuri izmanto biocīdus, lai apkarotu cilvēku vai dzīvnieku veselībai kaitīgus organismus. Pašlaik sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāzē ir reģistrēti aptuveni 220 uzņēmumi, kas Latvijā ražo un ieved biocīdus. Savukārt inventarizācijas numuri ir izsniegti vairāk kā 1000 biocīdiem.