Tiek precizēta vides trokšņa novērtēšanas kārtība
Thursday, 25 February 2010

Image23. februārī MK sēdē tika akceptēts MK noteikumu projekts "Grozījumi MK 2004. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība"".

Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts paredz rediģēt šo noteikumu nosaukumu atbilstoši likumā „Par piesārņojumu” dotajam deleģējumam un noteikumu saturam.

Tāpat tiek precizēti sabiedrības informēšanas pasākumi par trokšņa karšu un rīcības plānu trokšņa samazināšanai izstrādi, kā arī Eiropas Komisijai sniedzamā informācija par trokšņa pārvaldību.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā, atbilstoši noteikumu projektā precizētajam termina „aglomerācija” skaidrojumam, tam atbildīs tikai divas republikas pilsētas – Rīga un Daugavpils. Tikai abām šīm pilsētām turpmāk obligāti būs jāizstrādā trokšņa stratēģiskās kartes un rīcības plāni.

Līdz šim aglomerācijas teritorijā varēja ietilpt arī to pašvaldību teritorijas, kuras robežojās ar pilsētu, kurā vairāk par 100 000 iedzīvotāju. Atbilstoši 2005.gadā Rīgas aglomerācijas noteiktajai robežai, Rīgas aglomerācijā, papildus Rīgas pilsētai, daļēji vai pilnībā ietilpst arī pilsētai piegulošo pašvaldību teritorijas. Tam attiecīgi tika izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes un pašlaik tiek pabeigts darbs pie rīcības plānu trokšņa samazināšanas apstiprināšanas.

Atbilstoši 2009.gadā Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas veiktajai reorganizācijai, noteikumu projektā tiks precizētas iekļautās iestādes.