Kravas transporta pavadzīmē nenorāda iepakojuma materiāla veidu un svaru
Friday, 07 August 2009

Jautājums: Uzņēmuma piegādātājs kravas transporta pavadzīmē norāda kravas bruto svaru, bet nenorāda iepakojuma materiāla veidu un svaru. Vai šādā gadījumā var aprēķināt dabas resursu nodokli piemērojot lielāko nodokļa likmi no Dabas resursu nodokļa likuma 7. pielikuma?

Atbilde: 15.12.2005 Dabas resursu nodokļa likums neparedz, ka nodokli par iepakojumu varētu aprēķināt kravas bruto svaru reizinot ar augstāko nodokļa likmi iepakojumam. Tā vietā likuma 24. pants nosaka, ka nodokli par iepakojumu aprēķina atbilstoši likuma 7. pielikumā minētajām likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai katru galda trauku vai piederumu materiāla veida svara vienību. Iepakojuma materiāla veidu un svaru pamato ar uzskaites dokumentiem. Nodokļa maksātājs nodrošina iepakojuma uzskaiti, lai pamatotu nodokļa aprēķinus.

Atbilstoši 19.06.2007 MK noteikumiem Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” iepakojuma materiāla svaru var noteikt, izmantojot vienu no šādām metodēm:

1. tiešās noteikšanas metode – iepakojuma katras vienības svēršana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģijas prasībām;

2. netiešās noteikšanas metodes – preču iepakojuma materiāla svara noteikšana vienā no šādiem veidiem:

2.1. iepakojuma materiāla izlietojuma normas un faktiskais patērētais attiecīgā veida iepakojuma materiālu svars vai faktiskais patērētais attiecīgā veida iepakojuma materiālu svars;
2.2. preču piegādātāja sniegtais preču iepakojuma tehniskais apraksts (specifikācija);
2.3. dati par analogu preču (identisku preču) analoga iepakojuma (identiska materiāla veida un formas) materiāla veidu un svaru.

Iepakojuma materiāla veidu un svaru un trauku materiāla veidu un svaru pamato ar vienu no šādiem dokumentiem:

1. grāmatvedības uzskaites dokumenti un ar aktu apstiprinātas iepakojuma materiāla izlietojuma normas un trauku materiāla izlietojuma normas, faktiski patērētā iepakojuma materiālu veidu un svaru apliecinošie dokumenti vai faktiski realizēto trauku materiālu veidu un svaru apliecinošie dokumenti;

2. piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments (oriģināls), kas apliecina iepakojuma un trauku materiāla veidu un svaru;

3. līgums par preču iegādi, kurā iekļauta informācija par iepakojuma materiāla veidu un svaru un trauku materiāla veidu un svaru vai preču piegādātāja sniegts iepakojuma vai trauku tehniskais apraksts (specifikācija, arī tā, kas publicēta elektroniskajā katalogā internetā);

4. Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra atzinums par iepakojuma materiāla veidu un svaru un trauku materiāla veidu un svaru;

5. muitas iestādes apstiprināta starptautisko kravas pārvadājumu pavadzīmes kopija, uz kuras norādīts muitas deklarācijas numurs un datums, ja preces ieved no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un kravas pavadzīme satur informāciju par iepakojuma materiāla veidu un svaru un trauku materiāla veidu un svaru;

6. pievienotās vērtības nodokļa rēķins, kurā ietverta visa nodokļa aprēķināšanai nepieciešamā informācija par iepakojuma materiāla veidu un svaru un trauku materiāla veidu un svaru. Nodokļa aprēķina pamatošanai rēķins derīgs bez paraksta.