Pieejamas vadlīnijas ES Kohēzijas fonda projektu iesniedzējiem
Thursday, 24 January 2008

ES fondi...No š.g. 23.janvāra Vides ministrijas mājas lapā pieejamas vadlīnijas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniedzējiem finansējuma saņemšanai aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 2007. – 2013. gada plānošanas periodā, kā arī saistošie normatīvie akti.

Jau ziņots, ka 2007. gada 22. decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra sēdē pieņemtie noteikumi Nr. 836 „Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitāti ”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000””.

Jaunā plānošanas perioda (2007. – 2013. gads) saistošie normatīvie akti, tai skaitā projekta iesnieguma veidlapa ir pieejami Vides ministrijas interneta mājās lapas sadaļā „Fondi un investīcijas” .

Tāpat Vides ministrijas interneta mājas lapas sadaļā „Fondi un investīcijas” ir pieejama arī ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas metodika, vadlīnijas Kohēzijas fonda projekta iesnieguma sagatavošanai, kā arī civiltiesiskā līguma paraugs un vienošanās par projekta īstenošanu paraugs (saite šeit).

Vides ministrija aicina pašvaldības un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus iepazīties ar 2007.-2013. gada plānošanas perioda saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Vides ministrijas sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem.

Vides ministrija aicina jautājumus par sagatavotajiem dokumentiem sūtīt uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Iesūtītie jautājumi un to atbildes, ja tās atteiksies uz visiem projektu iesniedzējiem, tiks publicētas Vides ministrijas mājas lapā sadaļā „Fondi un investīcijas”. Tādējādi tie būs pieejami visiem interesentiem un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības visiem projektu iesniedzējiem.

Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Aktivitātes ietvaros tiks atbalstītas darbības kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un dabas resursu aizsardzībai, ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai, kā arī normatīvajiem aktiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
Aktivitātes īstenošanai laikā no 2007. līdz 2013. gadam pieejamais publiskais finansējums sastāv no ES Kohēzijas fonda finansējuma 294 824 600 latu apmērā, valsts budžeta finansējuma un pašvaldību budžeta finansējuma.