Latvija iesaistās arī starptautiskajā emisiju tirdzniecībā
Wednesday, 25 July 2007

Image Vides ministrija sadarbībā ar Pasaules Banku pabeigusi pētījumu „Klimata pārmaiņu investīciju sistēmas izveides priekšizpēte”, kura rezultātā sagatavots ziņojums1 par Latvijas līdzdalību Kioto protokola noteiktajā Starptautiskā emisiju tirdzniecībā2. Starptautiskā emisiju tirdzniecība paredz, ka valstis, kurās emisiju apjoms ir zemāks par to saistību līmeni, var pārdot savas neizmantotās “emisiju tiesības” (noteiktās daudzuma vienības) citai valstij, kas pārsniegusi savu pieļaujamo emisiju apjomu. Tādējādi emisiju apjoms kopumā nemainās.

Vides ministrijas Komunikāciju nodaļa ziņo, ka Ministru kabinets ir apstiprinājis Koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (MK 2006.gada 12.aprīļa rīkojums Nr.249), sākot ar Kioto protokola pirmo saistību periodu, t.i. no 2008.gada. Iegūtie līdzekļi no Latvijai piederošo brīvo emisiju tiesību jeb noteiktā daudzuma vienību pārdošanas tiks ieskaitīti valsts budžetā un izmantoti tādu projektu atbalstam, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicina cilvēkresursu kapacitātes celšanu un informē sabiedrību par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem. Finansējumu varēs saņemt jebkura juridiska persona esošās valsts atbalsta likumdošanas ietvaros.

Ņemot vērā to, ka starptautiskā emisiju tirdzniecība ir jauns finanšu instruments un šāds tirgus vēl neeksistē, kā arī globālā mērogā pieredze par šāda tirgus izveidi nav pieejama, Vides ministrija plāno arī turpmāk sadarboties ar Pasaules Banku šādas sistēmas izveidei.

Bez tam, Latvijas Vides ministrija 28. jūnijā Luksemburgā ir parakstījusi nodomu protokolus, lai uzsāktu divpusējās sarunas ar Nīderlandes Ekonomikas un Somijas Vides ministriju par  sadarbību starptautiskās emisiju tirdzniecības sistēmas ieviešanā saskaņā ar Kioto protokolu, ar kuras palīdzību puses var īstenot savas emisiju samazināšanas saistības.

Paralēli šiem Kioto protokola mehānismiem kopš 2005. gada Eiropas Savienība ir izveidojusi savu emisiju tirdzniecības sistēmu, kas balstās uz kvotu principa, ar kuru Eiropas Savienība nosaka konkrēto uzņēmumu emisiju tiesību apjomu. Šajā kvotu sistēmā ir iesaistīti ES valstu enerģētikas un rūpniecības uzņēmumi saskaņā ar Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) direktīvu (2003/87/EK).  ETS aptverto iekārtu CO2 emisijas Latvijā sastāda aptuveni ceturto daļu no valsts kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Starptautiskā emisiju tirdzniecības sistēma ir atsevišķa, jeb paralēla sistēma ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmai un Latvijai nav iespējas piešķirt brīvās starptautiskās emisiju tiesības uzņēmumiem, kuriem nepieciešamas kvotas Eiropas Savienības sistēmā. Tomēr Latvijas iesaistīšanās starptautiskajā emisiju tirdzniecībā dos iespēju attiecīgajiem Latvijas uzņēmumiem investēt papildus līdzekļus emisiju samazināšanai (līdz ar to samazinās nepieciešamība pēc Eiropas Savienības kvotām), piesakoties uz valsts atbalstu, līdz ar starptautiskās emisiju tirdzniecības sistēmas ieviešanu.


1 - Ziņojums ir sagatavots angļu valodā, tā nosaukums: "Latvia’s Participation in International Emission Trading: Options Study". Ziņojums pieejams Vides ministrijas Klimata un atjaunojamo energoresursu departamentā.
 
2 - Latvijas Republikas Saeima 1995.gadā ratificēja Apvienot Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un 2002.gadā – tās Kioto protokolu, kas stājās spēkā 2005. gada 16. februārī. Kioto protokols nosaka, ka laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam Latvijai siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina par 8%, salīdzinot ar 1990. gadu.