MK akceptē grozījumus Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā
Tuesday, 03 July 2007

Image Šodien, 3.jūlijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā".

Sagatavotie grozījumi nepieciešami, lai novērstu atsevišķu ķīmiskās pārvaldības normu dublēšanos ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK un Direktīvu 2000/21/EK (Regula 1907/2006) noteiktajām normām.

Papildus Regula 1907/2006 paredz jaunas prasības, kuras jāievieš ar nacionālo tiesību aktu palīdzību – kompetentās iestādes noteikšanu un palīdzības dienesta izveidi Regulas izpratnē. Regula 1907/2006 stājās spēkā 2007.gada 1.jūnijā un tās normas stāsies spēkā pakāpeniski līdz 2018.gadam.

Bez tam likumprojektā ir iekļautas normas, kas nosaka kompetenču sadalījumu tirdzniecībā esošu būvmateriālu un būvizstrādājumu, dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kontrolei.

Resursi internetā:

- Grozījumu Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā teksts Valsts kancelejas mājas lapā  

Virums.lv.