ISO 14000 un EMAS

You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches
View Glossary

All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


All
There are 25 entries in the glossary.
Pages: 1 2
Term Definition
Audita ciklsLaikposms, kurā uz visām organizācijas veiktajām darbībām attiecas audits.
Comments: EMAS
 
Auditors (pēc EMAS)Fiziska persona vai personu grupa, kas vai nu pieder, vai nepieder pie uzņēmuma personāla un kas darbojas uzņēmuma augstākās vadības vārdā, un kam individuāli vai kolektīvi piemīt [EMAS regulas - Red.] II pielikuma 2.4. punktā minētā kompetence, un kas ir pietiekami neatkarīga no darbībām, kuras aptver audits, lai spriestu objektīvi.
Comments: EMAS
 
Auditors (pēc ISO 9000)Persona, kurai ir audita vadīšanas kompetence.
Comments: [ISO 9000:2000]
 
Dokuments

Informācija un tās nesēja vide.

PIEZĪME. Vide var būt papīrs, magnētisks, elektronisks vai optisks datora disks, fotogrāfija vai oriģināla paraugs, vai iepriekš minēto kombinācija.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Ieinteresētā puse

Persona vai personu grupa, kas ir ieinteresēta organizācijas izpildījumā attiecībā uz vidi vai ir no tā ietekmēta.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Iekšējais audits

Sistemātisks, neatkarīgs un dokumentēts process audita apliecinājumu iegūšanai un objektīvai izvērtēšanai, lai noteiktu, kādā pakāpē organizācijas noteiktie vides pārvaldības sistēmas kritēriji ir izpildīti.

PIEZĪME. Daudzos gadījumos, īpaši mazās organizācijās, neatkarību var nodemonstrēt kā rīcības brīvību attiecībā pret auditējamo darbību.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Ietekme uz vidi (pēc EMAS)Ietekme uz vidi: Jebkādas negatīvas vai pozitīvas vides pārmaiņas, ko pilnīgi vai daļēji rada organizācijas darbība, ražojumi vai pakalpojumi.
Comments: EMAS
 
Ietekme uz vidi (pēc ISO 14001)Organizācijas vides aspekta izraisīta jebkura vides izmaiņa, labvēlīga vai nelabvēlīga, pilnīga vai daļēja.
Comments: [ISO 14001:2004]
 
Izpildījums attiecībā uz vidi

Organizācijas  vides aspektu  pārvaldības mērāms rezultāts.

PIEZĪME. Vides pārvaldības sistēmas  kontekstā rezultāti var tikt mērīti attiecībā pret organizācijas vides politiku , vides mērķiem  un vides uzdevumiem un citām vides izpildījuma prasībām attiecībā uz vidi.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Korektīvā darbībaDarbība, lai novērstu identificētās neatbilstības cēloni.
Comments: ISO 14001:2004]
 
Mērķis vides jomāNo vides politikas izrietošs vispārīgs uzdevums vides jomā, ko paredz sasniegt organizācija un kas, ja vien iespējams, ir kvantitatīvi mērāms.
Comments: EMAS
 
NeatbilstībaPrasības neizpilde.
Comments: [ISO 9000:2000]
 
Nepārtraukta uzlabošana

Periodisks vides pārvaldības sistēmas uzlabošanas process nolūkā sasniegt uzlabojumus vispārējā izpildījumā attiecībā uz vidi, saskanīgus ar organizācijas vides politiku.

PIEZĪME. Procesam jānotiek visās darbību vietās vienlaicīgi.

 
Organizācija

Kompānija, akciju sabiedrība, firma, uzņēmums, pārvalde vai institūcija, vai nosaukto daļas, vai kombinācijas, neatkarīgi no tā vai tās ir pievienotas vai nav, valsts vai privātas, bet kurām ir savas funkcijas un administrācija.

PIEZĪME. Organizācijās, kurās ir vairāk par vienu darbojošos vienību, arī atsevišķu šādu vienību var definēt kā organizāciju.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Piesārņojuma novēršana

Procesu, pieredzes, metožu, materiālu, produktu vai enerģijas izmantošana, lai novērstu, samazinātu vai kontrolētu (atsevišķi vai kombinācijā) jebkura veida piesārņojuma vai atkritumu rašanos, emisiju vai noplūdi nolūkā samazināt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

PIEZĪME. Piesārņojuma novēršana var ietvert tā avota likvidēšanu vai ietekmes samazināšanu, izmaiņas procesos, produktos vai pakalpojumos, lietderīgu resursu lietošanu, materiālu vai enerģijas aizstāšanu, vairākkārtēju izmantošanu, reģenerāciju, pārstrādāšanu, labošanu un apstrādāšanu.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
Piesārņojuma novēršana (pēc EMAS)Tādu procesu, metožu, materiālu vai ražojumu izmantošana, kurus izmantojot, novērš, samazina vai regulē piesārņojumu, tā var ietvert arī pārstrādi, apstrādi, procesa izmaiņas, kontroles mehānismus, resursu efektīvu izmantošanu un materiālu aizstāšanu.
Comments: EMAS
 
Preventīva darbībaDarbība, lai novērstu potenciālas neatbilstības cēloni.
Comments: [ISO 14001:2004]
 
Procedūra

Konkrēts veids, kā īstenot darbību vai procesu.

PIEZĪME. Procedūras var būt vai nebūt dokumentētas.


Comments: [ISO 14001:2004]
 
ProtokoliDokumenti, kas izklāsta sasniegtos rezultātus vai sniedz apliecinājumus par izpildītām darbībām.
Comments: [ISO 14001:2004]
 
Vide

Apkārtne, kurā organizācija darbojas, ieskaitot gaisu, ūdeni, zemi, dabas resursus, floru, faunu, cilvēkus un to mijiedarbību.

PIEZĪME. Apkārtne šajā kontekstā aptver telpu no organizācijas darbības vietas līdz globālajai sistēmai.


Comments: [ISO 14001:2004]
 


All | A | D | I | K | M | N | O | P | V


Glossary V2.0