Noslēgti ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi Pāvilostas novada Vērgales pagastā PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 16 November 2011

2011. gada 27. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldības SIA "Vērgales komunālā saimniecība" parakstīja nodošanas pieņemšanas aktus par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales pagasta Vērgales ciemā", "Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales pagasta Saraiķu ciemā" un "Ūdenssaimniecības attīstība Vērgales pagasta Ziemupes ciemā" veikto būvdarbu noslēgumu. Projekti tika īstenoti ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Realizējot projektu Vērgales ciemā, būtiski palielinājies iedzīvotājus skaits, kuriem ir radīta iespēja saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Nodrošinot visu radīto un savākto notekūdeņu novadīšanu uz NAI, par 100% tika samazināts gruntsūdeņu piesārņošanas risks. Pēc veiktās ūdensvada rekonstrukcijas Ziemupes ciemā tiek sagaidīts, ka ūdens zudumi samazināsies no 64 % līdz 5%, bet pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā, no kanalizācijas ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas ir atdalīta lietus ūdens savākšanas drenāža. Izbūvējot jaunu pašteces kanalizācijas tīklu, spiedvadu un sūkņu staciju, pie NAI pieslēgta Ziemupes ciema ziemeļu daļa un palielinājies kopējais pieslēgumu skaits. Arī Saraiķu ciemā projekta realizācijas rezultātā panākti būtiski pakalpojumu pieejamības un vides uzlabojumi.

Būvdarbus šo projektu ietvaros 387 221 LVL apjomā veica SIA ”Grobiņas SPMK”, bet autoruzraudzību veica tehniskā projekta izstrādātāji SIA „BaltLine Globe”.

Visu trīs ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu kopējās izmaksas bija nedaudz lielākas par 390 tūkstošiem latu, no kuriem 265 485 LVL (jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām) tiek līdzfinansēti no ERAF, 31 233 LVL (jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām) ir valsts budžeta dotācija, bet pārējā summa ir pašvaldības un pašvaldības uzņēmuma līdzfinansējums. Lai īstenotu projektus - ERAF līdzekļu daļas priekšfinansēšanai, PVN priekšnodokļa apmaksai un pašu līdzfinansējuma daļas segšanai pašvaldības uzņēmums saņēma aizņēmumu no Vides investīciju fonda 126 894 LVL apmērā.

Vides investīciju fonds sniedz aizdevumus pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošanai, kā arī finansē vides infrastruktūras projektus citās jomās - videi draudzīga siltumapgāde, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv
 
Kontaktpersonas:
     Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67845111,
     SIA „Vērgales komunālā saimniecība” projektu koordinatore Evija Kopštāle, mob. tālr. 29119051

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība