Dziļezeram un Riebezeram būs savi individuālie aizsardzības noteikumi PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 20 January 2011

20.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma “Dziļezers un Riebezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi „.

Noteikumu projekts nosaka dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību un funkcionālo zonējumu, balstoties uz dabas aizsardzības plānā veikto teritorijas izpēti.

Dabas liegums atrodas Vidzemē, Limbažu novadā, Limbažu pagastā, tas ietilpst Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā. Teritorijas kopējā platība ir 352 ha. Tas tika izveidots, lai saglabātu subglaciālo iegultņu ezeru sistēmu ar Riebezeru un Dziļezeru, kas ir viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā, kā arī saglabātu ezerus ietverošos platlapju un jauktos mežus, Eiropas Savienības nozīmes un Latvijas nozīmes aizsargājamus meža biotopus, lakšu audzes, kā arī ģeoloģiski, bioloģiski un ainaviski vērtīgu teritoriju.

Pēc šo noteikumu pieņemšanas, dabas liegumā būs trīs funkcionālās zonas: dabas lieguma (209 ha), regulējamā režīma (48 ha) un ainavu aizsardzības zona (95 ha), katra ar savu atšķirīgu regulējumu. Tādējādi tiks nodrošināta sabalansēta pieeja dabas vērtību saglabāšanā un teritorijas apsaimniekošanā. Regulējamā režīma zona ir izveidota Latvijā un ES īpaši aizsargājama mežu biotopa - nogāžu un gravu mežu aizsardzībai, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu - lakša un birztalu diždadža - atradņu aizsardzībai. Dabas lieguma zona ir izveidota galvenokārt Dziļezera un Riebezera aizsardzībai, kā arī, lai aizsargātu zālāju biotopus, īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnes un subglaciālās iegultnes dabas ainavas. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu apvidum raksturīgo viensētu ainavu un sekmētu lieguma teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.  Ainavu aizsardzības zonā galvenokārt ir iekļautas lauksaimniecības zemes un viensētu teritorijas.

Dabas liegums „Dziļezers un Riebezers” ir iekļauts ES īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā  Natura 2000 ar kodu LV0508700 kā teritorija, kas noteikta atbilstoši ES direktīvai „Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” (92/43 EEK).

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība