Babītes ezera dabas liegumam būs trīs funkcionālās zonas PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 20 January 2011

20.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma “Babītes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi „.

Pēc šo noteikumu pieņemšanas, dabas liegumā būs trīs funkcionālās zonas: dabas lieguma, stingrā režīma un dabas parka zonu, katrai zonai nosakot atšķirīgu regulējumu. Tādējādi tiks nodrošināta sabalansēta pieeja dabas vērtību saglabāšanā un teritorijas apsaimniekošanā.

Stingrā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem netraucētu ligzdošanu un spalvu mešanu, kā arī atpūtu migrāciju laikā un patvērumu medību sezonā. Stingrā režīma zona aizņem 12 % (372 ha) no dabas lieguma. Dabas lieguma zona noteikta, lai nodrošinātu ūdensputniem netraucētu ligzdošanu un atpūtu pavasara migrācijas laikā, perēšanu un spalvu mešanu. Dabas liegumā ir noteikti trīs sezonas liegumi - Centrālais sezonas liegums, Spuņņupes sezonas liegums un Gātes sezonas liegums, kuros noteikti atšķirīgi makšķerēšanas aizlieguma periodi. Dabas lieguma zona aizņem 84 % (2503 ha) no teritorijas. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu pļavu putnu (grieze, ormanītis, mazais ormanītis, pļavu lija) ligzdošanu, kā arī lai nodrošinātu aizsargājamo biotopu – upju palieņu pļavu saglabāšanu. Dabas parka zona aizņem 4 % (113 ha).

Dabas liegums atrodas Babītes novada un Jelgavas novada teritorijā. Dabas lieguma kopējā platība ir 2988 ha. Dabas liegums tika izveidots, lai saglabātu ūdensputniem nozīmīgu barošanās, ligzdošanas, spalvu mešanas vietu, nozīmīgu atpūtas vietu migrācijas laikā, kā arī lai aizsargātu Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus  - dabīgos eitrofos ezerus ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju un upju palieņu pļavas, kā arī putnu sugas – mazo gauru, jūras ērgli, mazo zīriņu u.c. Lielāko daļu dabas lieguma teritorijas aizņem ūdenstilpes un ūdensteces (78%), pārējā daļā dominē slīkšņas un pļavas. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 307 ha (10,3 %), kur pamatā ir noteikta dabas parka zona.

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība