Mājokļu aģentūru pārveido par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru PDF Drukāt E-pasts
Thursday, 18 October 2007

Mājokļa aģentūraMinistru kabinets 16. oktobrī ir akceptējis Ekonomikas ministrijas padotībā esošās valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” reorganizāciju un nosaukuma maiņu, izveidojot „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru”, kuras mērķis būs īstenot valsts politiku būvniecības, enerģētikas un mājokļu nozarēs. Ministru kabinets apstiprināja arī MK noteikumu projektu "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums".

Ekonomikas ministrija uzskata, ka aģentūras pārveidošana ir nozīmīgs solis būvniecības un enerģētikas nozaru tālākai attīstībai, jo veiksmīgu būvniecības un enerģētikas politikas realizāciju kavē tas, ka ir virkne funkciju, kuras līdz šim netiek realizētas, un funkcijas, kuru veikšanu, ievērojot labas pārvaldes principus, nav lietderīgi uzdot ministrijai, kurai arī nav pietiekošas kapacitātes visu šo funkciju īstenošanai.

Paredzēts, ka uz valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” bāzes izveidotā valsts aģentūra „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra” nodrošinās sekojošu funkciju izpildi:

- vadīs un īstenos valsts atbalsta programmas būvniecības, enerģētikas un mājokļu jomās, kā arī ēku un būvju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus;

- vadīs un īstenos valsts un starptautiskus sadarbības projektus, ieviesīs citus atbalsta instrumentus, kā arī piedalīsies starptautiskos pētījumu projektos un pētniecības programmās kompetences jomās;

- nodrošinās būvniecības, enerģētikas un mājokļu monitoringu;

- savas kompetences jomās veiks struktūrfondu ieviešanu;

- nodrošinās valsts līdzdalību ogļūdeņražu ieguves projektos;

- nodrošinās naftas produktu rezervju valsts daļas izveidi un uzturēšanu;

- nodos pašvaldībām neprivatizētās valsts dzīvojamā mājas vai to daļas;

- pabeigs valsts dzīvojamo māju privatizāciju saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

- metodiski vadīs ēku un būvju apsaimniekošanas procesu, analizēs enerģijas patēriņu tajās;

- metodiski vadīs un sniegs palīdzību siltumapgādes attīstības plānu sagatavošanā pašvaldībām un siltumapgādes komersantiem.

Papildus ir virkne funkciju, kuru veikšanu, ievērojot labas pārvaldes principus, nav lietderīgi uzdot ministrijai, piemēram, informācijas bāzes uzturēšana par enerģētiku, būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana un būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos paredzēto reģistru uzturēšana, energoresursu bilanču gatavošana un analīze, analītisko sadaļu gatavošana dažādiem ziņojumiem par enerģētikas jautājumiem, lietotāju un energoapgādes komersantu konsultēšana energoefektivitātes projektu jautājumos, līdzdalības koordinēšana ES Inteligent Energy programmā u.tml.

Valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra” ir uzsākusi nepieciešamo priekšdarbu veikšanu jauno funkciju izpildes uzsākšanai. Paredzēts, ka papildus valsts budžeta līdzekļi aģentūras pārveidošanai nav nepieciešami. Noteikumi stāsies spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ar noteikumu projektu "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums" var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā (saite).

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība