ANO projekta ietvaros gada laikā savākts liels daudzums īpaši bīstamo ķīmisko atkritumu PDF Drukāt E-pasts
Monday, 02 April 2007

Image Gada laikā, kopš tika uzsākts ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda (Global Enviroment Facility, GEF) finansētais un sadarbībā ar Vides ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" īstenotais projekts "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā", Gardenes bīstamo atkritumu novietnē jau ir savāktas 100 tonnas polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu, kas drīzumā tiks transportētas iznīcināšanai uz Vāciju. Pavisam projektā plānots savākt un videi drošā veidā iznīcināt vismaz 280 tonnas šo bīstamo ķīmisko vielu saturošās iekārtas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.139 no 2006.gada 14.februāra Par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu, PHB saturošās iekārtas ir jāizņem no saimnieciskās aprites un jāiznīcina līdz 2010.gada 31.decembrim. Valsts vides dienests pašreiz jau ir apzinājis 84 uzņēmumus, kuru rīcībā ir PHB saturošas iekārtas, kas kopā veido gandrīz 500 tonnas. Inventarizācija vēl turpinās.

Lai palīdzētu uzņēmumiem izpildīt likumdošanas prasību un veicinātu PHB saturošo iekārtu iznīcināšanu videi draudzīgā veidā, ANO projekta ietvaros tiek veidota sistēma, kā utilizēt PHB saturošās iekārtas ar iespējami mazākām izmaksām. Ir paredzētas arī citas aktivitātes, lai uzlabotu izpratni un zināšanas par drošu un pareizu PHB saturošo iekārtu demontēšanu un transportēšanu likvidēšanai, PHB atkritumu apsaimniekošanu, kā arī izpratni par PHB un tā ietekmi uz cilvēka veselību un vidi.

ANO Attīstības programma sadarbībā ar Vides ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" 2006. ada 30.martā Latvijā uzsāka projektu "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" īstenošanu. Projekta īstenošanā iesaistījās tādi 12 Latvijas uzņēmumi, kā piemēram, SIA "Dobeles enerģija, A/S "Lauma" un citi.

Projekta īstenošanas gaitā ir apzinātas arī PHB saturošo iekārtu iznīcināšanas izmaksas – vienas tonnas PHB saturošu iekārtu iznīcināšana izmaksā vidēji ap 1000 - 1200 LVL. Tāpat jāņem vērā, ka transformatoru transportēšanas izmaksas varētu būt augstākas nekā kondensatoru transportēšanai. Vienlaicīgi, arī neliela skaita kondensatoru, piemēram, 2-6 iekārtu, transportēšana un utilizācija varētu izmaksāt ievērojami dārgāk, nekā veicot šo iekārtu transportēšanu lielākā apjomā.

Kondensatoru un transformatoru iekārtu darbības laiks var būt ilgāks par 30 gadiem, tāpēc šādas iekārtas Latvijā nav retums. Tomēr ir vērts pievērst uzmanību, kāda tipa iekārtas tiek izmantotas uzņēmumā, tā kā liela daļa bijušajā PSRS ražotu kondensatoru un transformatoru satur polihlorētos bifenilus jeb PHB.

Vairāk informācijas par projektu, par PHB saturošu iekārtu tipiem, kā arī informāciju par uzņēmumiem, kas nodarbojas ar PHB saturošu iekārtu utilizāciju, variet uzzināt Vides investīciju fonds mājas lapā projekta sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija" (www.lvif.gov.lv).

PHB ir īpaši bīstamu ķīmisko vielu grupa, kurai raksturīga ļoti augsta noturība vidē. Šīs vielas var saglabāties vidē gadu desmitiem un, caur barības ķēdi nonākot un uzkrājoties dzīvajos organismos, radīt būtisku kaitējumu ekosistēmām, radot, tostarp arī cilvēkiem, nervu sistēmas bojājumus, vēzi, iedzimtus defektus un auglības problēmas.

Latvijā PHB galvenais avots ir bijušajā PSRS vai Austrumeiropas valstīs ražotās elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori. Šīs iekārtas tiek izmantotas tādās rūpniecības nozarēs kā enerģijas ražošana un pārvade, ķīmiskā un naftas ķīmijas rūpniecība, melnā metalurģija, koksnes pārstrāde, papīra un celulozes ražošana.

Virums.lv.