Iesaka jaunu rīcības programmu emisiju samazināšanai PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 31 January 2007

Izmeši... Vides ministrija ir sagatavojusi Rīcības programmas valsts kopējo emisiju gaisā samazināsanai projektu.

Rīcības programma ir sastādīta sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2001/81/EK, kas nosaka ES dalībvalstīm maksimāli pieļaujamās emisijas noteiktiem atmosfēras piesārņotājiem – sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem, gaistošiem organiskajiem savienojumiem un amonjakam, kurus nedrīkst pārsniegt laika posmā pēc 2010.gada.

Ņemot vērā laika posmā pēc 2003. gada pieņemtos atsevišķu tautsaimniecības nozaru programmatiskos dokumentus (pamatnostādnes) un atbilstoši situācijai tautsaimniecībā un jaunākajiem emisiju inventarizācijas datiem, ir sagatavota jauna Rīcības programma, kas aizstās esošo “Rīcības programmas valsts kopējo emisiju samazināšanai”.

Jaunajā rīcības programmā ir analizēti emisiju avoti, emisiju ģenerēšanas tendences un samazināšanas scenāriji, kā arī dots novērtējums emisiju monitoringam, emisiju samazināšanas pasākumiem, to realizācijas iespējām un paredzamajām izmaksām tautsaimniecībai būtisko nozaru griezumā.

Programmā doti piesārņojošo vielu, kurām noteikti emisiju ierobežojumi, emisiju aprēķini, pamatā izmantojot ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām vadlīnijas un Eiropas kopējo programmu gaisa piesārņojuma izplatības novērošanai un novērtēšanai lielos attālumos EMEP/CORINAIR vadlīnijas. Rīcības Programma emisiju samazināšanai aptver emisiju samazināšanas pasākumus enerģijas ražošanas, transporta, rūpniecības, lauksaimniecības, kā arī ceļu transportā neiesaistīto transportlīdzekļu un mājsaimniecības sektoros. Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins un novērtējums, salīdzinot ar Programmu, kas tika izstrādāta 2003.gadā, sniegts plašākā skatījumā - lielākam emisiju avotu skaitam (amonjaka emisijas no slāpekļi saturošu minerālmēslu izmantošanas, gaistošo organisko savienojumu emisijas no šķīdinātāju un pārklājuma materiālu pielietošanas, jauni emisiju avoti enerģētikas un transporta nozarē).

Ar amonjaka emisiju samazināšanas pasākumiem saistītās izmaksas lauksaimniecībā, ir izvērtētas pirmo reizi un ir apzinātas laika posmam līdz 2014.gadam.

Sēra dioksīda emisiju konsekventais samazinājums sakarā ar enerģijas ražotāju pārorientēšanos uz sēru mazsaturošiem vai praktiski nesaturošiem kurināmā veidiem (dabas gāze, atjaunojamie energoresursi) laika posmā līdz 2020.gadam, ievērojot Programmā minētos pasākumus, apliecina, ka sēra dioksīda līmenis varētu nepārsniegt noteikto maksimāli pieļaujamo apjomu.

Slāpekļa oksīdu emisiju pieaugums nav adekvāts straujajam transportlīdzekļu skaita pieaugumam un noteiktie emisiju griesti 2010.gadam - 61 kt/gadā netikšot pārsniegti, taču turpmāka maksimāli pieļaujamā emisiju līmeņa samazināšana, piemērojot paredzamos pasākumus 2020.gadam neesot pamatojama.
Prognozēts, ka laika periodā līdz 2010.gadam nedaudz pieaugs gaistošo organisko savienojumu un amonjaka emisijas, tomēr nesasniedzot noteiktos maksimāli pieļaujamos lielumus.
Veiktā emisiju inventarizācija, aprēķini un prognozes apliecina, ka Latvija ir ierobežojusi un samazinājusi atsevišķu piesārņojošo vielu (SO2, NOx) emisijas un spēs izpildīt likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz maksimāli pieļaujamo emisiju noteiktajiem apjomiem laika posmā pēc 2010.gada.

Virums.lv. 

 
Vēl par šo tēmu:
Sabiedrotie
 
 

 

Ķemeru velonoma

 

Latvijas Zaļā kustība

 

Zaļā brīvība