Groza ķīmisko vielu un produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību PDF Drukāt E-pasts
Wednesday, 31 January 2007

Image 30.janvārī Ministru kabinets pieņēma sēdē Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība””.

Šis MK noteikumu projekts pārņem direktīvas 2006/8/EK, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza direktīvas 1999/45/EK II, III un V pielikumu par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, prasības.

Direktīva 2006/8/EK precizē ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu lietošanu 3.kategorijas kancerogēnām, mutagēnām un reproduktīvajai sistēmai toksiskām ķīmiskām vielām un videi bīstamu ķīmisko produktu klasifikāciju.

Noteikumos ir veikti arī redakcionāli precizējumi.

Kā būtiskākās izmaiņas no praktiskā viedokļa varētu minēt 28.punkta redakcijas precizējumu, kas viennozīmīgi pasaka, ka nepieciešamības gadījumā ir atļauts lietot vairāk par sešiem drošības prasību apzīmējumiem.

Virums.lv

Resursi internetā:

- palīdzība ķīmisko vielu un produktu klasificēšanā, marķēšanā un drošības datu lapu sagatavošanā